монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

 
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар улиралд төвлөрсөн орлогын мэдээ .pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны хагас жилийн тайлан.pdf Үзэх
2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт.pdf
Үзэх
ГИХГ 2018 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ-ын 2018 оны төсөв Үзэх
ГИХГ 2017 оны санхүүгийн  аудитын тайлан.pdf Үзэх
ГИХГ 2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2017 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf Үзэх
ГИХГ 2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf Үзэх
ГИХГ-ын 2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт Үзэх
ГИХГ төв 2017 оны тодотгосон төсөв Үзэх
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 ГИХГ 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 ГИХГ 2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/ Үзэх
 ГИХГ 2017 Тодотголоор батлагдсан нийт төсөв Үзэх
 ГИХГ Баруун бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Буянтухаа дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Дорноговь аймаг дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Зүүн бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Өмнөд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Төв 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 ГИХГ Хойд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Үзэх
 2017 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО Үзэх
 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 2017 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан Үзэх
 2016 оны  аудитын дүгнэлт, тайлан Үзэх
 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
 2016 оны тодотгосон төсөв Үзэх
 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2016 оны санхүүгийн байдлын тайлан (Буянт-Ухаа дахь газар) Үзэх
 2015 оны аудитын дүгнэлт, тайлан Үзэх
 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан Үзэх
 2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт Үзэх
 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан (Нэгтгэсэн тайлан) Үзэх
 2014 оны санхүүгийн тайлан (Ерөнхий газар) Үзэх
 Худалдан авах ажиллагааны тайлан Үзэх
 2016-2017 оны төсвийн төсөл Үзэх
 2015 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2014 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2014 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/ Үзэх