монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Газрын даргын тушаал

 Д/д1 Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг түдгэлзүүлэхийг хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх журам 2017 он  А/111   
2 Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам 2016 он  А/284   
3 Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт 2014 он  А/226   
4 Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014 он  А/41   
5 Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх журам 2010 он  А/396