монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Төлөвлөгөө тайлан тоон мэдээлэл

2019 он Төлөвлөгөө Төлөвлөгөөний биелэлт Тайлан
Нэг дүгээр сар Татах Татах Татах
Хоёр дугаар сар Татах Татах Татах
Гурав дугаар сар Татах Татах Татах
Дөрөв дүгээр сар Татах Татах Татах
Тав дугаар сар Татах Татах Татах

2018 он Төлөвлөгөө Төлөвлөгөөний биелэлт Тайлан
Нэг дүгээр сар Татах Татах Татах
Хоёр дугаар сар Татах Татах Татах
Гурав дугаар сар Татах Татах Татах
Дөрөв дүгээр сар Татах Татах Татах
Тав дугаар сар Татах Татах Татах
Зургаа дугаар сар Татах Татах Татах
Долоо дугаар сар Татах Татах Татах
Найм дугаар сар Татах Татах Татах
Ёс дүгээр сар Татах Татах Татах
Арав дугаар сар Татах Татах Татах
Арван нэг дүгээр сар Татах Татах Татах
Арван хоёр дугаар сар Татах Татах Татах