монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УРТ ХУГАЦААТ ВИЗ (ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ)

 1. Өргөдөл 3 үеийн намтар (өөрийн, эхнэр нөхрийн, эцэг эхийн, эмэг эх, өвөг эцгийн) 
 2. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт 
 3. Дархлалын олдмол хомсдолын болон бэлгийн замын өвчний шинжилгээний бичиг болон сэтгэцийн өвчтэй эсэх тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа /ХӨСҮТ-өөс авах/ 
 4. Хөрөнгийн болон амжиргааны эх үүсвэрийн талаарх тодорхойлолт / 1 сарын орлого нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлснээс багагүй байх/ 
 5. 3×4 хэмжээтэй 5 хувь гэрэл зураг 
 6. Боловсрол, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын эх хувийг хуулбарын хамт 
 7. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт 
 8. Паспорт, түүний хуулбарын хамт 
 9. Мэдүүлгийн хуудас Маягт
 1. Өргөдөл 
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт 
 3. Гэр бүлийн гэрлэлтийн гэрчилгээний эх хувь 
 4. Паспорт, түүний хуулбарын хамт 
 5. 3×4 хэмжээний 1 хувь гэрэл зураг 
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт 
 7. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 • Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног. 
 • Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ гаргана.